Sadıqov Əfsər İsa oğlu

"Beynəlxalq Ümumi Hüquq" kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 539-10-05

Email : afsar@mail.ru

Afsar m
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

08 mart 1966-cı ildə Salyan rayonu Alçalı kəndində anadan olmuşdur;
1983-cü ildə Qızılağac kənd orta məktəbini bitirmişdir;
1983-1990-cı illərdə ADPU-nun tarix və hüquq fakültəsində təhsil almışdır;
Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının dosentidir;
AR Prezidenti yanında AAK-ın
BDU-nun tasis etdiyi „Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri“ elmi-analitik və praktiki jurnalın redaksiya heyətinin üzvüdür;
Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1983-cü ildə ADPU-nun tarix və hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 1990-cı ildə həmin fakültəni fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.1999-cu ildə isə Fransanın Nitse universitetində TASİS-TEMPUS proqramı çərəivəsində ixtisasartırma kursunda olmuşdur. AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və ARDNŞ-in “Neft-qaz hasilatı və AR-in davamlı inkişafı” mövzusunda keçirdiyi Respublika müsabiqəsində 2-ci yer qazanmışdır. 1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və xarici ölkələrin dövlət hüququ kafedrasının dissertanturasına daxil olmuş, 2003-ci ildə “AR-in beynəlxalq neft kontraktları beynəlxalq enerji hüququ sistemində” mövzusunda hüquq elmləri alimlik dərəcəsi almaq üçün namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1994-cü illərdə biznes strukturlarında hüquq müşaviri kimi çalışmış, 1994-cü ildən 1997-ci ilə kimi Ali Diplomatiya Kollecində hüquqşünas və müəllim vəzifəsində işləmişdir;
1997-ci ildən BDU-nun Beynəlxalq hüquq və xarici ölkələrin dövlət hüququ (hazırda Beynəlxalq ümumi hüquq) kafedrasında müəllim, 2007-ci ildən həmin kafedranın dosenti
Tədris etdiyi fənlər: Beynəlxalq ümumi hüquq, Beynəlxalq iqtisadi hüquq, Beynəlxalq enerji hüququ;
TƏDQIQAT SAHƏSI
Beynəlxalq ümumi hüquq, Beynəlxalq iqtisadi hüquq, Beynəlxalq enerji (təhlükəsizliyi) hüququ: “Qloballaşma dövründə enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Правовая природа нефтяных контрактов / Кечид дюврцндя АР-дя дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. Елми мягаляляр мяъмусу. 10-ъу бурахылыш. Бакы, 2004 с.542-551
2. Формы (виды) нефтяных контрактов и проблема права собственности/ Азярбайъан щцгуг журналы, Бакы, 2004, №4 с.157-165
3. Транспортировка энергетических ресурсов и региональная безопасность/ Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри, Бакы, 2005, №1 с.124-129
4. Davamlı inkişaf konsepsiyası və ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi mühafizəsi / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2006, №2 s.183-189
5. Avropa İttifaqının və üzv ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin xüsusiyyətləri / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2006, №3 s.160-168
6. Beynəlxalq enerji administrasiyası sistemində BMT-nin rolu / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2006, №4 s.169-177
7. Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqlar zamanı üstünlük verəcəyi əsas məsələlər /«Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusunda elmi-praktik konfrans. Bakı, 2006 s.178-180
8. Beynəlxalq Arbitraj: beynəlxalq mübahisələrin hüquqi həlli vasitəsi kimi / Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusunda elmi-praktik konfrans. Bakı, 2006 s.15-18
9. Enerji Xartiyasına Müqavilə çərçivəsində enerji resurslarının nəqli problemi / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №1 s.185-193
10. Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi aspekti: tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişlərindən Enerji Xartiyasına Müqaviləyə doğru / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №2 s.133-141
11. Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi: hüquq və diplomatiya / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 17-ci buraxılış, Bakı, 2007 s.491-496
12. Tranzitin azadlığı beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təminat mexanizmi kimi / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 19-cu buraxılış, Bakı, 2007 s.516-522
13. Enerji təhlükəsizliyi: davamlı inkişaf və ekologiya (beynəlxalq hüquqi problemlər) / Bakı Universitetinin xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı, 2007, №2 s.15-21
14. Принцип государственного суверенитета над энергетическими ресурсами / Юридические науки, М. 2007, №6 с.79-88
15. Neft ixrac edən ölkələrin Təşkilatının enerji təhlükəsizliyi strategiyasının beynəlxalq hüquqi aspekti / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №3-4 s.105-110
16. Elektroenergetika sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığın beynəlxalq hüquqi formaları / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2008, №1-2 s.97-104
17. Nüvə enerjisindən dəymiş zərərə görə hüquqi məsuliyyətin beynəlxalq rejimi / Bakı Universitetinin xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı, 2008, №2 s.27-37
18. Nüvə enerjisi sferasında beynəlxalq təhlükəsizlik standartları / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 20-ci buraxılış, Bakı. 2008, s.491-499
19. Международно-правовые принципы ядерной энергетической безопасности / Юридические науки, М. 2008, №2, с.133-139
20. Современные международно-правовые аспекты сотрудничества в сфере безопасности ядерной энергетики / Вопросы гуманитарных наук, М.2008, №3, с.187-193
21. Двустороннее сотрудничество государств в сфере энергетической безопасности / Право и политология, Тбилиси. 2008, №3, с. 33-37
KİTABLAR
1. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Dərslik. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008. 396s.
2. Beynəlxalq iqtisadi hüquq kursunun proqramı Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 34s.
3. Beynəlxalq enerji hüququ kursunun proqramı Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 13s.