Məmmədov Rüstəm Fəxrəddin oğlu

Hüquq elmləri doktoru, professor , Beynəlxalq Ümumi Hüquq kafedrasının müdiri

İş telefonu: (+994 12) 439-10-05, (+99450)2155978

Email : rustam-56@mail.ru

Şəxsi sayt : www.cpf.az

Rustem m
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-cı ildə, aprel ayının 30-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1963-1973-cü illərdə 56 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
1974-1980-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakultəsində təhsil almışdır.
1980-ci ildən BDU-da BÜH kafedrasında çalışır ( ilk öncə professor assistenti, sonra isə meəllim, dosent və 1996-cı ildən kafedra müdiri vəzifəsində çalışır)
1997-ci ilin aprel ayından 2004-cü il oktyabr ayına qədər Azərbaycan Respublikası Prezidentin İcra Apparatında çalışmışdır. 
Evlidir, 2 övladı var (qız və oğlan)

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşunaslıq ixtisası üzrə bitirmişdir.
1989-cu ildə SSRİ XİN-in Diplomatiya Akademiyasında „Xəzərin hüquqi statusu“ mövzusunda elmlər namizəd dərəcəsini müdafiə etmişdir.
2007-ci ildə Azərbaycan MEA-nın İnsan hüquqları İnstitutunda “Xəzərin hüquqi statusu(nəzəri və praktiki məsələlər)” mövzusunda müdafiə etmiş və doktorluq dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-cü ildəAzərbaycan SSRİ DİN-in yanğınaqarşı mühafizə idarəsində işə qəbul olunmuş, əvvəlcəbölmə rəisi və Bakı İdarəsinin rəis müavini kimi çalışmışdır. 
1980-ci ilin oktyabrından BÜH kafedrasında çalışır.
Bakalavrda Beynəlxalq цmumi hüquq, Beynəlxalq dəniz hüququ, Beynəlxalq щumanitar hüquq fənlərinи və beynəlxalq hüquq elminin tarixi və metodikası fənnini tədris edir. 
1980-ci ildən bəri 9 kitabı işıq üzü görmüş (dərslik, monoqrafiya və broşura) və 200-dən çox məqaləsi 6 ölkədə 4 dildə nəşr olunmuşdur.
Beynəlxalq hüquq sahəsində 45 aspirant yetişdirmişdir, 4 Azərbaycan məkanında və 3 xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.
2006-cı ildə BDU-da “İlin alimi” nominasoyasında seçilənlər sırasında olmuşdur.
2009-2010-cu illərdə BDU-da Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə Elmi şuranın sədri olmuşdur.
2011-ci ilin fevral ayından Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert Komissiyasının üzvüdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Beynəlxalq hüquq, fəlsəfə və politologiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

4-6 mart 2011 Həştərxan "Xəzər dənizinin problemləri" konfransı.

3-10 may, 2010 Astana, Heydər Əliyev büstünün açılışı ilə əlaqədar və Əməkdaşlıq barədə sazişin bağlanması ilə əlaqədar konfrans

2-4 oktyabr 2008 Almata Xəzər dialoqu - 3

15-16 may2008 Sankt Peterburq 6-cı beynələlxalq humanitar hüquq üzrə Marten oxunuşları

16-19 oktyabr 2007 Rodos (Yunanıstan) Sivilizasiyaların dialoqu V beynəlxalq konfrans

28-30 sentyabr 2007 Sofiya Siyasi Balkan Forumu

20-22 may 2007 Bakı Xəzər dialoqu - 2

10-12 may2006 İstanbul Xəzər dialoqu - 1

Yanvar 29-31, 2006 Tbilisi, Gürcüstan Cənubi Qafqaz Su Proqramı USAID-in Reginal Seminarı

15 – 18 Dekabr 2005 Burqos, Bolqarıstan Beynəlxalq terrozimlə mübarizə barədə mühazirələr Burqos Beynəlxalq Universiteti

22-25 Noyabr, 2005 Moskva, Rusiya Beynəlxalq Humanitar hüquq üzrə Dəyirmi masa Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi

18 – 19 Noyabr, 2005 Qudauri, Gürcüstan Ekoloji Təhlükəsizlik üzrə Konfrans BMİP, JEF və Avrasiya Fondu

Oktyabr, 2005 Tiflis, Gürcüstan Beynəlxalq Konfrans: mülkiyyətə dair konstitusiya normalarının şərhi

Sentyabr, 2005 Almata, Qazaxıstan Beynəlxalq Konfrans: “Xəzər dənizinin hüquqi statusuna və enerji resurslarının rejimi və daşınması dair problemlər”

Sentyabr, 2004 Daşkənd, Özbəkistan Beynəlxalq Konfrans: Mərkəzi Asiya dövlətləri tarixinin problemləri yeni şərtlərdə”
Konrad Adenauer Fondu

17 – 20 İyul, 2004 Hamburq, Almaniya Beynəlxalq Konfrans: “Xəzər dənizinin hüquqi statusu problemi və Cənubi Qafqaz”

Mart, 2003 Berlin, Almaniya Beynəlxalq Konfrans: ”Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi problemi”

Dekabr 6-9, 2002 Bakı, Azərbaycan Beynəlxalq Konfrans :“Trans-Qafqaz Dialoqu və Regional Təhlükəsizlik Konsepsiyası”

Noyabr 28-30, 2002 Sofiya, Bolqarıstan Beynəlxalq Konfrans “Demokratiya və mübahisələrin həlli”

Oktyabr 8-10, 2002 Tiflis, Gürcüstan Beynəlxalq Konfrans “Regionçuluq və Cənubi Qafqazda Federalizm”

İyul 22-23, 2002 Bakı, Azərbaycan AR Konstitusiya Məhkəməsinin Beynəlxalq Konfransı “Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi”

İyun 6-7, 2002 Bakı, Azərbaycan Beynəlxalq Konfrans “Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regional əhəmiyyəti”

May 5-6, 2002 Barjomi, Gürcüstan Beynəlxalq Konfrans “Cənubi Qafqazda inteqrasiya və təhlükəsizlik”

Mart 18-20, 2002 Berlin, Almaniya Beynəlxalq Konfrans “Xəzər dənizinin ətraf mühit problemləri”

Fevral 26-27, 2002 Moskva, Rusiya Beynəlxalq Konfrans “Xəzər dənizinin problemləri”

Yanvar 28 - February 1, 2002 Moskva, Rusiya Rusiya Beynəlxalq Hüquq Assossasiyasıının illik Konfransı

Aprel, 2001 Almata, Qazaxıstan Beynəlxalq Konfrans:Mərkəzi Asiyada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq qurmaq üçün Konfrans”

Noyabr26-28, 2001 Berlin, Almaniya Beynəlxalq Konfrans “Cənubi Qafqazda Beynəlxalq Mübahisələrin həlli vasitələri”

Seçilmiş əsərləri

a) Dərslik, dərs vəsaitləri və monoqrafiyalar

1. Международно-правовая делимитация Каспийского моря. Баку, Билик, 2001. 73с.
2. Beynəlxalq hüquq (ruscadan tərcümə). Bakı, Qanun, 2002. 752 s.  (на азерб. языке).
3. «Современное международное морское право и практика его приме­не­ния (перевод с русского языка). Баку, Сада, 2006. 336 с. (на азерб. языке).
4. Разграничения Каспийского  моря (международно-правовые вопросы). Баку, Азернешр, 2006. 240с.
5. Международно-правовой статус Каспийского моря: вчера, сегодня, зав­тра. Баку, Азернешр, 2006. 456с.
6. Uşaq alverinə dair beynəlxalq sənədlərin və dövlətdaxili aktların qısa toplusu, Xəzər gələcək naminə tərəfdaşlıq İctimai Birliyi, Bakı, 2007, 72s.
7. Qanunun aliliyi və insan hüquqlarının müdafiəsi mexanizmləri. Bakı, Azərnəşr, 2009, 418 s. 
8. Право международных организаций (с.286-382). В кн.: Международ­ное право. Особеннаячасть/Учебник.Москва: Статут, 2010. 624с
9. Occupation of Azerbaijan territoties by Armenia and human rights problems ( international legal issues). Baku: Sada, 2010. 296p

b) Elmi məqalələr

10. Некоторые международно-правовые аспекты режима Каспийского моря. Актуальные проблемы современного международного права. Баку, Изд-во Азер­байджанского Университета. 1984. с. 58-65.
11-50. Азярбайджан Совет Енсиклопедийасынын VIII-X ъилдляриндя 40 елми мягаля. Бакы, АСЕ Баш редаксийасы, 1984-1987.
51. Правовое регулирование советско-иранских отношений в области рыбо­лов­ства в Каспийском море. Международно-правовые формы сотруд­ни­чества со­циа­­листических и развивающихся стран. Баку, Изд-во Азер­байджанского Уни­верситета. 1987. с. 37-45.
52. Международно-правовые проблемы охраны окружающей среды Каспий­ского моря. Материалы 1 международной конференции по проблемам Каспий­ского моря. Баку, 1991.
53. Кавказский дом или хотят ли русские войны. Тренд /журнал/ Баку,  Факты. Комментарии. Анализ. 1997. Сентябрь, с. 20-23.
54. НАТО: движение на Восток это сближение с Западом. Тренд / журнал  -Баку /Факты, Комментарии. Анализ, 1997, № 2, Март, с. 32-36.
55. Кавказский общий дом: Фундамент заложен. Кавказ. 1997, № 2, с. 6-7.
56. Как примирить две истины: Принцип самоопределения истолкован преврат­но. Век / газета/ , Москва, 1997, 3-9 октября,  № 37.
57. Что мешает построить общий кавказский дом. Общая газета / Москва / 3-9 июля 1997 года,  № 26.
58. Международно-правовая охрана окружающей среды Каспийского моря и экологические стандарты в Европейском Союзе. Окружающая среда и экология / Материалы Научно-Методической конференции / Баку: Озан, 1997, с. 14-15.

59. Кавказский общий дом и международное право. Материалы  научной  кон­ференции посвященной 80-летию Азербайджанской Республики, 27-29 мая 1998 года. Гуманитарные и  общественно- политические науки. Том. 2. Баку, 1998, С.43-47.
60. Кавказский вариант общего дома: от идеи до нормативного закрепления. Кавказ: история, современность и геополитические перспективы. Материалы  меж­­­дународной научной конференции, Баку, 1998.
61. Каспийский пирог нужно разрезать до конца. Компаньон. Всеукраинский эко­номический журнал / Киев / 30 августа, 1998, № 34.
62. Международно-правовой статус Каспийского моря в его историческом раз­витии. Транскаспийский проект. Информационно-аналитический сервер. Интер­нет – журнал  - Российская Федерация, Мос-ква) – http:// www.transcas-pian.ru / cqi-bin / web exe / rus // prn 00007803 (16.11.2000)  P. 1-20.
63. НАТО: движение на Восток это сближение с Западом. Тренд / журнал  - Баку /Факты, Комментарии. Анализ, 1997, № 2, Март, с. 32-36.

64. Международно-правовой статус Каспийского моря как пограничного озера. Международное право (Баку), №1, 1998, с. 9-15.

65. Статус Каспия. Возрождение-XXI век, Научное издание азербайджанского Института Государственного строительства и международных отношений (Ба­ку), 2/1998. с. 52-56.

66. Международно-правовой статус Каспийского моря как пограничного озе-ра. Московский журнал международного права, 1999, № 1 (33). с. 110-117.

67. Современный международно-правовой статус Каспийского моря: полити­ка, дипломатия, право. Национальная и региональная безопасность цент­рально-ази­ат­ских стран в бассейне Каспийского моря. Алматы, КИСИ, 2000. с. 48-68.

68. La determination juridique internationale des lacs frontieres. Actes du Coloque Bakou – 2000, mars Evrope – Mer Caspienne. Universites de Nice (Fr.), Genes (It), Grenoble (Fr.), Bakou (Azb). Tasis – Tempus. Nice (France), 2000. p. 188-208.

69. Международно-правовое определение пограничных озер. Возрождение. XXI век, Научное издание Азербайджанского Института Государст­венного строительства и международных отношений, февраль, 2000, № 2 (24) (первая часть). с. 34-44.

70. Международно-правовое определение пограничных озер. Возрождение XXI век, Научное издание Азербайджанского Института Государствен­ного строительства и международных отношений, Март, 2000, № 3 (25), (вторая часть). с. 60-66.

71. ГУУАМ: право, политика и дипломатия. ГУУАМ: проблемы и перспективы развития транспортно-коммуникационных коридоров/Мате­риа­лы научно-практической конференции, Ялта, Украина, 4-5 июля 2000 г. Киев, 2000. с. 88-91.

72. Современный международно-правовой статус Каспийского моря: политика, дипломатия, право. Часть I. Новости Центральной Азии и Кавказа/Центр ближневосточных исследований. Институт востоковедения им, А.Крымского АН Украины, № 16 (26), 15 октября, 2000 (Киев). с. 7-17.

73. Современный международно-правовой статус Каспийского моря: политика, дипломатия, право. Часть II. Новости Центральной Азии и Кавказа/Центр ближневосточных исследований. Институт востоковедения им, А.Крымского АН Украины. № 17 (27), 15 октября – 1 ноября, 2000 (Киев). с. 7-27.

74. Международно-правовой статус Каспийского моря в его историческом раз­ви­­тии. Транскаспийский проект, Информационно-аналитический сер-вер.  Ин­тер­­нет – журнал  - Российская Федерация, Москва) – http:// www.transcas-pian.ru / cqi-bin / web exe / rus // prn 00007803 (16.11.2000). с. 1-20.

75. Пограничные озера в международном праве. Вестник Бакинского Универ-ситета. Серия Социально-политических наук, 2000, № 1. с. 73-94.

76. International - legal status of Caspian Sea in its historical development. Caspian Energy. Quarterly analytical journal (U.K). Summer, № 2 (5), 2000. p. 33-44.

77. Международно-правовой статус Каспийского моря: вчера, сегодня, завтра. Вопросы теории и практики. Часть I. Центральная Азия и Кавказ. Общественно-политический журнал, ИАЦ «Central Asia and the Caucasus» (Швеция), № 2 (8), 2000. c. 231-243.

78. Международно-правовой статус Каспийского моря: вчера, сегодня, завтра. (вопросы теории и практики). Часть II. Становление международно-правового статуса Каспийского моря с древнейших времен до 1991 года. Центральная Азия и Кавказ. Общественно-политический журнал. ИАЦ. «Central Asia and the Cau­casus» (Швеция) № 3 (9). 2000. с. 164-176.

79. Международно-правовой статус Каспийского моря в его историческом раз­витии. Казахстан–Спектр: аналитические исследования (Алматы),  № 3-4 (2000), с. 98-112.

80. Сотрудничество постсоветских прикаспийских государств по развитию меж­дународно-правового статуса Каспийского моря. Международное право (Баку), 2000, № 4-5. с. 5-39.

81. The border Lake. The issue of division of the Caspian Sea. Пограничное озеро. Вопросы разграничения Каспия. Caspian, Anglo-Caspian publishing ltd, Azerbai­jan, Baku, 2001. p. 25-30.

82. International – legal status of Caspian Sea in its historical development. The Turkish Yearbook of International Relations, 2000, Number XXX, University of Ankara, 2001. p. 107-137.

83. Пограничные озера в международном праве. Держава i право (Киiв), випуск 11, 2001. с. 504-520.

84. Каспийский регион как приоритет внешней политики Азербайджанской Республики. Стратегiя нацiональноi безпеки Украiни в контекстi досвiду свiтовоi спiльноти, Киiв, «Сатсанга», 2001. с. 74-81.

85. Современный международно-правовой статус Каспийского моря: политика, дипломатия, право. http://www.kisi.kz/Conference/cnfl/Mamedo­v.­ht­ml. ­01.04.2001. с. 1-28.

86. Развитие статуса Каспийского моря. Возрождение – ХХ1 век. Издание Азер­байджанского института Международных отношений и государ­ст­венного  строительства, № 39, 2001, Май. с. 110-126.

87. Новые предложения Российской Федерации по поводу определения меж­дународно-правового статуса Каспийского моря. Международное право. Науч­ный, педагогический, информационный журнал по вопросам теории и практики (Москва), № 3, 2001, Май-Июнь. с. 259-282.

88. New suggestion of the Russian Federation, concerning determining the inter­nationally – legal status of the Caspian Sea. International Law. Scientific, pedagogical on problems of theory and practice (Moscow). №3, 2001/12/ May-June. р. 280-295.

89. Международно-правовая делимитация Каспийского моря. Международное право. Научный, педагогический, информационный журнал по вопросам теории и практики, Москва, №5, 2001/14, Сентябрь-Октябрь. с. 25-86.

90. International legal delimitation of the Caspian sea. International law. Scientific, pedagogical and information journal on problems of theory and practice, Moscow, №5, 2001/14. September-Оctober. с. 84-137.

91. Новые предложения Российской Федерации по поводу определения меж­дународно-правового статуса Каспийского моря. Вестник Бакинского Уни­вер­ситета, Серия Социально-политических наук, № 1-2, 2001. с. 68-86.

92. Каспий – Клондайк «черного золота». Contact (Баку), №1 (8) / 2001. с. 11-13.

93. Формирование международно-правового статуса Каспийского моря в пост­со­ветский период. Центральная Азия и Кавказ (Швеция), Общест­венно-поли­тический журнал, № 2 (14), 2001. с. 80-92.

94. Evolution of the Caspian’s legal regime in the post-soviet period. Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Politics Studies (Sweden), № 2 (8), 2001. p. 69-79.

95. Нефтяная дипломатия Баку. Международная жизнь (Москва), № 3, 2001. с 50-59.

96. Oil diplomacy in Baku. International affairs (Russian Federation), № 3, 2001. p. 161-169.

97. Современный международно-правовой статус Каспийского моря: полити-ка, дипломатия и право. Право и политика, Международный научный жур­нал (Москва), № 3, 2001. с. 105-126.

98. Международно-правовая делимитация Каспийского моря. Право и поли-тика, Международный научный журнал, № 4, 2001, Часть I. с. 78-89.

99. Международно-правовая делимитация Каспийского моря. Право и поли­тика, Международный научный журнал, № 5, 2001, Часть II (Окончание). с. 86-97.
100. International Legal Status of the Caspian Sea: Issues of theory and practice. The Turkish yearbook of International relations, Number XXXП, 2001, Ankara Univer-sity, 2002. p. 217-259.
101. Маршруты транспортировка Каспийской нефти на основе международ­ного права. Значение международного трубопровода Баку-Джейхан. Мате­риа­лы меж­ду­­народной конференции, Баку, 6-7 июнь, 2002. с. 220.
102. The international legal status of the Caspian sea: a historical overview. Caspian Research, Anglo-caspian publishing ltd, № 4/October/2002. p. 104-112.
103. Международно-правовой статус Каспийского моря. Caspian Research, Ang­lo-caspian publishing ltd, № 4/октябрь/2002. с. 104-112.
104. Азербайджано-Туркменский спор по поводу принадлежности нефтяных месторождении Каспийского моря. Материалы научной конференции, посвященной 10-летию факультета Международных отношений и Международного права (18 декабря 2001г.), Баку, 2002. с. 184-207.
105. Прогрессивное развитие международно-правового статуса Каспийского моря. Азербайджанский юридический журнал (Баку), №1, 2002. с. 129-172.
106. International legal delimitation of Caspian sea. Journal of International Law, Tbilisi State University, № 2-3, 2002. с. 57-67.
107. Conference proceeding. The Caspian: Legal Problems. International Affairs. A Russian journal of World Politics, Diplomacy and International Relation (Moscow), Vol.48, № 3, 2002. p. 133-135.
108. Решения не должны ущемлять чьих - либо национальных интересов. Меж­дународная жизнь (Москва), Международная конференция "Каспий: правовые проблемы", №4, 2002. с. 40-42.
109. О применении общих принципов права (нормы и принципы древнерим­ского права) права в споре по делимитации Каспийского. Возрождение-XXI век, Февраль, №2/60, 2003. с. 97-105 (на азерб. языке).
110. Российско-персидские и советско-иранские правоотношения по поводу определения статуса Каспийского моря. Материалы научной конферен­ции, посвященной 80-летию президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева (25 апреля 2003г.), Баку, 2003. с. 165-178.
111. Глобализация и региональный правопорядок на Южном Кавказе. НАТО и региональная безопасность на Кавказе. Баку, Азербайджан, Декабр,2003. с. 138-142.
112. Из истории формирования международно-правового статуса Каспийского моря. Вестник Бакинского Университета, Серия Социально-политических наук, № 1, 2003. с. 59-69.
113. Международно-правовая делимитация Каспийского моря – вчера и сегод­ня. Caspian energy, №7 (22), 2003. с. 25-28.
114. The progressive development of international legal status of the Caspian Sea. The problems and prospects. Revista Europea de derecho de la navegacion maritime y aeronautica, XX (2004), N-20, Barcelona (Spain), 2004. p. 2893-2909.
115. Военная деятельность государств в бассейне Каспийского моря и между­народное право. Международное право и проблемы интеграции (научно-аналитический и практический журнал) (Баку), N-1 (01), 2005, (часть 1). с. 94-99.
116. Военная деятельность государств в бассейне Каспийского моря между­народное право (продолжение). Советский период(1917-1991гг.). Между-народное право и проблемы интеграции (научно-практический журнал), N-2 (02), 2005, (часть 2). с. 100-107.
117. The role of UN in the progressive development of legal status of the Caspian sea. Международное право и проблемы интеграции (научно-аналитичес-кий и практический журнал), №-3  (03), 2005. с. 152-162.
118. Процесс формирования нового правового статуса. Международное право и проблемы интеграции (научно-аналитический и практический журнал), №4  (04), 2005. с.143-154 (на азерб. языке).
119. Глобальные проблемы морей и океанов в контексте  развития совре­менного международного права. Международное право и проблемы интег­рации (научно-аналитический и практический журнал., № 1 (05), 2006. с. 178-188. (совместно с Салманлы К.И.)
120. Особенности многосторонней делимитации водных пространств в соответ­ствии с проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Азербай­джанский юридический журнал (Баку), № 2, 2006. с. 94-103.
121. Международно-правовое разграничение Каспийского моря на основе казах­стано-российских договоренностей. Международное право и проблемы интег­рации (научно-аналитический и практический журнал, № 2 (06), 2006. с. 170-176.
122. Международно-правовой делимитация Каспийского моря на двусторон­ней основе.  Становление и особенности. Вестник Бакинского Универси­тета, Серия Социально-политических наук, № 3, 2006. с. 27-40.
123. Научные взгляды относительно рассмотрения Каспия в качестве замкну-того (закрытого) моря. Международное право и проблемы интеграции (научно-аналитический и практический журнал, № 3 (07), 2006. с. 122-135.
124. Международно-правовые результаты сотрудничества прибрежных госу-дарств по определению статуса Каспийского моря в период с 1991 по 1994 гг. НАНА (АМЕА), Доклады, TOM LXII CILD, № 3-4, Баку, Изд-во «ЕЛМ», 2006, с.166-172.
125. Виды, формы и методы международно-правовой делимитации погранич-ных озер. Вестник Бакинского Университета, Серия Социально-политических наук, № 4, 2006. с. 34-44.
126. Научные дискуссии о факторах и критериях определения международно-правового статуса Каспийского моря. Транспортное право: научно-теоре­тический, практический журнал (Баку), 2006, №4. с. 20-34.
127. Российско-Казахстанско-Азербайджанское договорное разграничение Кас­пийского моря. Науковий вiсник, Нацiоналноi академii державноi податковоi служби Украiни (економiка, право), 4 (05), Iрпiнь, 2006. с.327-335.
128. Международно-правовые принципы деятельности государств в бассейне пограничных озер. Международное право и проблемы интеграции (науч­но-аналитический и практический журнал), № 4 (08), 2006. с. 151-156.
129. Применение модифицированной срединной линии в процессе между­народно-правовой делимитации Каспийского моря. НАНА (АМЕА), Док­лады, TOM LXI CILD, № 5-6, Изд-во «ЕЛМ», 2006. с.164-170.
130. Деятельность специальной рабочей группы (СРГ) по разработке конвен­ции о правовой статусе Каспийского моря. Возрождение-XXI век, Де­кабрь-январь, №106-107/ 2006-2007. с. 259-274.
131. Казахстанско-Азербайджанское сотрудничество в области делимитации дна Каспия (международно-правовые вопросы). Актуальные проблемы международного права в свете послания Президента Республики Казах­стан Н.А.Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире», Материалы Меж­дународной научно-практической конференции 18 апреля 2007 г., Алматы, Изд-во «Print-S», 2007. с. 32-47.
132. Международно-правовое разграничение Каспийского моря на основе принципа «делим дно – вода общая». Транспортное право: научно-теоретичес­кий, практический журнал (Баку), №1, 2007. с.18-35.\
133. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Деятельность Специи-альной Рабочей Группы (СРГ). Возрождение-XXI век, № 4-5 (110-111)/ 2007. с. 233-250.
134. Борьба с терроризмом в акватории Каспийского моря и международное право. Актуальные проблемы государственного и правового строительства в Азербайджанской Республике. Сб. научных статей (Баку), 18-й выпуск, 2007. с. 524-542.
135. Международно-правовые реалии и перспективы преврящения Каспий­ского моря в зону мира и безъядерную зону // Часопис Киивьского универciтету права. №-3, 2007, с. 174-180.
136. Проблемы и перспективы международно-правовой демилитаризации и нейтрализации Каспийского моря. Бейнялхалг  щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), № 1 (09), 2007. с. 298-311
137. Является ли Каспий морем? (Анализ научных взглядов относительно воз­мож­ного будущего международно-правового статуса). Бейнялхалг  щцгуг вя ин­тег­расийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), № 2. (10), 2007. с. 262-280.
138. Международно-правовые проблемы военной деятельности государств в регионе и бассейне Каспийского моря в постсоветский период. Чорноморська Безпека, №-2 (6), 2007. с. 4-14.
139. Особенности многосторонней делимитации водных пространств в соответ­ствии с проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Нефть­ГазПраво Казахстана, журнал правовой и коммерческой информации а области недропользования и энергетики. № 3, 2007. с. 36-41.
140. Каспий тенизинин бейбит аймакка жене ядролык карусыз аймакка  айналуынын халыкаралык – кукыктык болмысы мен перспективалары. (на казахстанском языке). Вестник института законодательства Республики Казах-стан, научно-правовой журнал, № 3 (7), 2007. с. 42-48.
141. Обеспечения международной безопасности Каспийского моря и проблемы международно-правового урегулирования военной деятельности в его бассейне. Известия национальной академии наук Республики Казахстан, серия общественных наук, № 4, 2007. с. 57-67.
142. Международно-правовые проблемы деятельности государств в бассейне Каспийского моря в постсоветский период. Держава и право, институт Держави и права имени В.М.Корецького Нан Украини. Випуск 37, 2007. с. 569-575.
143. Международно-правовые проблемы разоружения и демилитаризации в акватории Каспийского моря. Кавказ Глобализация, журнал социально-полити-ческих и экономических исследований, Том 1 (3), 2007, Швеция. с. 28-40.
144. Disarmament and demilitarization in the Caspian sea from the viewpoint of international law. The Caucasus Globalization, Journal of Social, Political and Economic Studies, 2007, Vol.1 (3), Sweden. p. 26-36.
145. Military–political activity in the Caspian sea in the post – soviet period (Legal aspects). Central Asia and The Caucasus, Journal of Social and Political Studies, 4 (46), 2007, Sweden. p. 79-89.
146. Военно-политическая активность в акватории Каспийского моря в постсо­ветский период (международно-правовые аспекты). Центральная Азия и Кавказ, журнал социально-политических исследований. 4 (52), 2007, Швеция. с. 91-103.
147. Международно-правовой статус Каспийского моря (вопросы теории и прак­тики), Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юриди­ческих наук, Баку, 2007, с. 62.
148. Хоъалы фаъияси инсанлыг ялейщиня ъинайят кими. Хоъалы сойгырымы: милйон имза – бир тяляб. Бакы. 2007. 536 с.
149. Khojaly genocide as a crime against humanity. Khojaly genocide: million signatures – one demand. Baku, 2007. 536 p.
150. Ходжалинский геноцид как преступление против человечества. Ходжалин­ский геноцид: миллион подписей – одно требование. Баку, 2007. с. 536.
151. Деятельность специальной рабочей группы (СРГ) по разработке конвенции о правовой статусе Каспийского моря. Возрождение - XXI век, Декабрь-январь, №106-107/ 2006-2007. с. 259-274.
152. Казахстанско-Азербайджанское сотрудничество в области делими­тации дна Каспия (международно-правовые вопросы). Актуальные проб­лемы международного права в свете послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире», Материалы Международной научно-практической конференции 18 апреля 2007 г., Алматы, Изд-во «Print-S», 2007. с. 32-47.
153. Международно-правовое разграничение Каспийского моря на основе принципа «делим дно – вода общая». Транспортное право: научно-теоре­тический, прак­тический журнал (Баку), №1, 2007. с.18-35.
154. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Деятельность Спе­циальной Рабочей Группы (СРГ). Возрождение - XXI век, № 4-5 (110-111)/ 2007. с. 233-250.
155. Борьба с терроризмом в акватории Каспийского моря и международное пра­во. Актуальные проблемы государственного и правового строитель­ства в Азер­байджанской Республике. Сб. научных статей (Баку), 18-й выпуск, 2007. с.524-542.
156. Международно-правовые реалии и перспективы преврящения Каспий­ского моря в зону мира и безъядерную зону // Часопис Киiвьского уни­верciтету права. №-3, 2007, с. 174-180.
157. Международно-правовые проблемы демилитаризации и нейтрализации Каспийского моря. Морское право и практика. Научно-практический Жур­нал. Москва. №-3(15)/2007. с.15-25.
158. Международно-правовые реалии и перспективы превращения Каспий­ского моря в зону мира и безъядерную зону. Морское право и практика. Научно-практический журнал. Москва. №-4(16)/2007. с.20-27.
159. Особенности многосторонней делимитации водных пространств в со­от­ветствии с проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. НефтьГазПраво. Аналитика. Комментарии. Практика. 2008. №1.с.56-60.
160. Международно-правовые идеи и модели обеспечения безопасности в Касспийском бассейне. Казахстанский ежегодник международного права, 2007. Вто­рой выпуск. Алматы, Казахстанская ассоциация международного права, 2008. с.19-39.
161. Наука международного права об особенностях формирования статуса Кас­пийского моря. Вестник Казахстанской ассоциации международного права. №1. 2008, январь-март. с.10-22.
162. Проблема нейтрализации и разоружения бассейна Каспийского моря на фоне растущих тенденций милитаризации региона. Чoрноморська безпека. №-1. (97). 2008.с.3-10
163. Международно-правовая борьба с терроризмом в регионе и бассейне Кас­­пийского моря как с международным преступлением, представ­ляю­щим угрозу безопасности прибрежных государств. Чoрноморська безпека. №2 (98). 2008. с.5-11.
164. Принцип  самоопределения в теории и практике международного (сов­ре­­мен­ные тенденции). Journal of International Law. Tbilisi. 2008. № 2. с.56-79.
165. Авропа Мящкямясинин гярарларынын иъра едилмяси иля баьлы Азярбайъанда еффектив милли механизмлярин йарадылмасынын хцсусиййятляри. Бейнялхалг стандарт-ларын тятбиги вя инсан щцгуглары цзря стратежи мящкямя ишляри мювзусунда бейнялхалг конфрансын материаллары. Бакы, 11-12 декабр 2008-ъи ил. Бакы, Апшерон-Няшр ММЪ, 2009. с.54-75(132с.).
166.   Международно-правовые принципы реализации экономического суверенитета Азербайджанской Республики. Евразийский юридический журнал. (Моск-ва). №-4(11). Апрель. 2009г. С.56-63.(в соавторстве).
167.  Дяниз щцгугуна даир 1982-cи ил БМТ Конвенсийасы бейнялхалг мяъял­ляляшдирмя сяняди кими. Няглиййат щцгугу. Елми-нязяри, тяърцби Жур­нал. Азярбайъан, Бакы. №-2. 2009. с.21- 48. (в соавторстве).
168.   Южнокавказские конфликты и национальные меньшинства: совре­менные подходы в международном праве. Международное право и интег­рационные проб­лемы. Научно-аналитический и практический журнал. 2009. №-2(18). С.85-93. (в соавторстве).
169.   Частная жизнь в контексте технического наблюдения за подоз­реваемыми в интерпретации Европейского Суда по правам человека. Moldoscopie. 2009. №-4 (XLVII). P.48-58.
170. Self determination problem within the conflict. Международный на­уч­ный журнал «Право и политология». 2010. № 14. с.16-21